کمیته های تخصصی

کمیتـه هـای تخصصی:

1)کمیتـه راهبـری: وظیفه این کمیته، راهبری انجمن در راستای تحقق چشم انداز، ارزشهای بنیادین و اهداف و بازبینی و اصلاح احتمالی آنها با توجه به مقتضیات

و ضرورتها با استفاده از نظرها و تجارب کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حرفه و نظارت بر اجرای صحیح و به موقع برنامه های انجمن با هدف ارزیابی و تحقق

اهداف می باشد.

 

2)کمیتـه آمـوزش و پژوهش: هدف از تشکیل این کمیته برنامه ریزی و اجرای دوره ها ی آموزشی کارآمد و تخصصی و برگزاری سمینار، همایش و کارگاه های

آموزشی برای ارتقای سطح دانش و روز آمدی افراد شاغل در حرفه ی حسابداری و حسابرسی و نیز جذب و پرورش فارغ التحصیلان برای آمادگی بیشتر جهت ورود

به بازار کار حرفه ای و همچنین چاپ و انتشار کتاب ها و مجلات تخصصی برنامه ریزی شده است. تحقیق و پژوهش و بروز رسانی اطلاعات حسابداری و حسابرسی

و حرفه ای اعضاء از طریق مطالعه و جمع آوری اطلاعات از منابع معتبرداخلی و خارجی برای آفرینش ایده های نوین در حرفه در همین راستا صورت خواهد گرفت.

 

3)کمیته فنی و پذیرش: در این کمیته صلاحیت فنی ، تخصصی و تجربی اعضای شاغل در زمینه حسابداری و خدمات مالی و متقاضیان عضویت در انجمن و

همچنین رتبه بندی اشخاص حقوقی و حقیقی عضو مورد بررسی قرارمی گیرد و صدور مجوز های شغلی مورد نیاز اعضاء برای نهادها و ارگان های ذیربط در این

کمیته تأییدمی شود. بدیهی است امور مرتبط با تعیین صلاحیت، رتبه بندی و سایر موارد مربوط به حسابداران رسمی به عهده جامعه حسابداران رسمی می باشد.

 

 

4)کمـیته داوری و مشاوره: در این کمیته مشاورینی از تمامی گرایش های مرتبط با امور مالی و حسابرسی ازجمله مالی، مالیاتی، بانکی، سرمایه گذاری ،

بهای تمام شده ، حسابرسی، منابع انسانی و … حضور داشته که به فراخور درخواست متقاضیان محترم و تشخیص کمیته ، کارشناس مربوطه معرفی می شود.