آقای رضا بصیری                    آقای سعید بهمنش                  آقای محمد رضا صادقی

رئیس هیأت مدیره                 نایب رئیس و دبیر انجمن          خزانه دار و عضو هیأت مدیره