همایش بزرگداشت روز حسابدار سال 1393:

      

همایش بزرگداشت روز حسابدار سال 1394:

       

همایش بزرگداشت روز حسابدار سال 1395:

      

همایش یزرگداشت روز حسابدار سال 1396: