شرایط عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و مؤسسات حسابداری و حسابرسی استان اصفهان

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي  درآيند :
1- تابعيت ايران .
2- شاغل در حرفه حسابداری، حسابرسی، مالی و امور مرتبط در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل:
1-2- اساسنامه و آگهی های تاسیس و آخرین تغییرات اشخاص حقوقی مندرج در روزنامه رسمی کشور.
تبصره: احراز شاغل بودن در حرفه درج موضوع فعالیت در اساسنامه شخص حقوقی می باشد.
تبصره :ارایه مجوز معتبر فعالیت صادره ازسوی جامعه حسابداران رسمی ایران برای موسسات حسابرسی وقراردادهای ارایه خدمات مالی برای شرکتهای حسابداری
2-2-  اشخاص حقیقی دارای حداقل مدارک تحصیلی کارشناسی حسابداری با شش ماه سابقه کار، کاردانی حسابداری با دو سال سابقه کار ،کارشناسی رشته های مرتبط (رشته هایی که در مقطع دانشگاهی حداقل هشت واحد حسابداری گذرانده باشند) با سوابق پنج سال کار و یا کارشناسی ارشد و بالاتر رشته های مرتبط با سوابق پنج سال کار باشند.
تبصره1: نمایندگان رسمی اشخاص حقوقی دارای مدرک کارشناسی حسابداری باشند.
3- ارائه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن مطابق قانون كار.
4 – قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
5- پرداخت مبلغ وروديه وهمچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب .
تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
تبصره 2- شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل  عدم احراز شرايط عضويت توسط هيات مديره و يا تعليق عضويت اعضا توسط بازرس / بازرسان در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.
تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهند ؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

دانلود فرم عضویت اشخاص حقوقی: فرم درخواست عضویت اشخاص حقوقی

دانلود فرم عضویت اشخاص حقیقی: فرم درخواست عضویت اشخاص حقیقی