دوره آموزشی کارشناسان دادگستری:

        

کارگاه آموزشی ماده 169:

       

سمینار آموزشی مدیریت حسابداری در بنگاه های اقتصادی:

       

کارگاه آموزشی ماده 148 و 147 و بخش نامه های جدید ماده 169: