برگزاری همایش روز حسابدار:

   

 برگزاری مجمع عادی و فوق العاده: