آدرس : اصفهان، میدان آزادی، بلوار دانشگاه ، کوچه شماره 5 ( موذن صفایی) مرکز آموزش بازرگانی ، طبقه دوم

شماره تماس انجمن : 36283930-031

شماره فکس : 36283929-031

  esfacc.info@gmail.com

   09902757502